Proiect verificare

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 

PROIECT VERIFICARE 01 – SEMESTRUL 2 (pentru restanțieri anul 6)

Proiect scurt 1 restanta sem 2      plan sit -proiect scurt 1 restanta sem 2

PROIECT VERIFICARE 02 – SEMESTRUL 1

bodo biserica

plan sit 02      

Proiect verificare 1.2

Proiect verificare 1.2 (En)

PROIECT VERIFICARE 01 – SEMESTRUL 1

IMAGINE

SECTIUNE + Proiect verificare sem. I ’14-’15 + Proiect Verificare (En)

LOCUIRE SEZONIERA PENTRU DOI PESCARI:

Tema proiectului de verificare a cunoştiinţelor acumulate la atelierul anului 2 de studiu propune studenţilor studiul de amplasament şi rezolvarea conceptuală, volumetrică și funcţională a unui spațiu destinat locuintei sezoniere a două persoane. Spatiul creat va fi locuit pe o perioadă limitată a anului, incepand cu luna aprilie și până în octombrie. Oferind o alternativă viabilă cazării în satul din apropiere, proiectul trebuie să studieze și să propună un mod de locuire dincolo de calitățile spațiului din punct de vedere al asigurării unui adăpost, atent la caracteristicile locului, să speculeze apropierea față de apă, să perceapă trecerea timpului și transformările naturii atât pe perioada unei zile cât și de-a lungul anului.

Astfel, acest proiect reprezintă un tip de locuire temporară adresat în primul rând pescarilor, încurajându-se comunicarea şi participarea la activităţi comune, învățare și schimb de informații. Pe perioada folosirii locuinței aceasta trebuie să satisfacă nevoia de comunicare şi eficienţă – respectiv câteva dintre elementele care definesc modul de viaţă al individului contemporan si trebuie sa fie atent la nevoile duale ale acestuia – retragere si izolare pe de o parte, dar si socializare pe de alta.

Propunerea trebuie sa asigure cateva tipuri de spatii minimale: unele individuale/personale in care fiecare dintre locatari se poate retrage, destinate odihnei, igienei, relaxarii, etc. altele comune, atat interioare cat si exterioare, pentru socializare, asigurarea hranei, luarea mesei, pescuit, etc.

Amplasamentul propus se află în apropierea satului Bodo, de-a lungul canalului Bega pe o sectiune caracteristica prin digul de pământ, canal, albie si malul opus, pe o lungime de 10 m. Propunerea trebuie să speculeze caracteristicile locației dar, în același timp apropierea apei, nivelul fluctuant al acesteia, etc., într-o soluție care tine cont de context si de tipul propunerii.
Trebuie asigurata cazarea a doi pescari sportivi, având următoarele funcţiuni:
Suprafata utila(nu include terase si alte spatii exterioare: 30 mp

– acces/parcare biciclete
-spatii individuale, minimale, pentru cazare (locuri separate pentru dormit, garderoba, mica masa de notite) -spaţii comune / funcţiuni complementare ( loc de gătit, grup sanitar, alte funcţiuni)

-spatiu anexa pentru depozitare accesoriilor si a sculelor de pescuit; acest spatiu este comun si este parte componenta a locuintei temporare; accesul catre acest spatiu se face din exterior

-spatii exterioare comune-terase.

Proiectul urmăreşte şi evaluarea cunoştiinţelor studentului în ceea ce priveşte analiza, documentarea şi valorificarea calităţilor unei asemenea funcțiuni ca un exemplu/alternativă la cele existente.

PREDARE:::

Proiectul de verificare se va preda pe format A1(840x594mm), orizontal/vertical. Planşa va avea în colţul din dreapta jos un cartuş de 6x6cm care va conţine datele de identificare ale autorului proiectului. Acest colţ va fi sigilat şi ştampilat MARTI LA ORA 16.00. Planşele vor fi lipite de planşete iar proiectul se va lucra în şcoală – datorită acestui fapt sunt interzise tehnica de lucru pe calculator prcum si colajele (termenul se refera la piese ale proiectului desenate pe calculator. Se pot cola fotografii, texturi, etc.)

PIESE OBLIGATORII:

– plan de situaţie, scara 1:500
– plan parter mobilat cu amenajarea accesului si a teraselor in relatie cu apa, scara 1:50
– planurile mobilate ale altor niveluri, daca e cazul, scara 1:50
– secţiune, scara 1:50 (cu explicarea relatiei cu apa, se va desena in sectiune nivelul apei, profilul malului), – faţade, scara 1:50
– o perspectivă exterioară, de la nivelul ochiului care include imprejurimile
-o perspectiva interioara catre peisaj
– text descriptiv, maxim 300 de cuvinte.

CALENDARUL PREDĂRII:

Lansare temă: luni 15.12, ora 19.00

Semnarea lucrărilor: marti 16.12, ora 16.00.

Predarea lucrărilor: vineri, 19.12, ora 18.00.

CRITERII DE EVALUARE

STRATEGIE:
– capacitatea de a propune o strategie de inserţie valabilă şi interesantă pentru context;
– capacitatea de definire a unui scenariu de locuire complet, cu toate implicatiile sale raportate la timp, spatiu, loc si rezolvare funcţională a locuirii temporare;
– adaptabilitatea soluţiei la cerintele neconventionale ale unei locuinte pentru pescari;
– rezolvarea spatiilor si amenajarilor exterioare in context (acces, terase, etc.)..

MATERIALITATE:
– capacitatea de a coordona rezolvarea funcţională a clădirii cu cea volumetrică / structurală prin intermediul materialelor alese – atmosferă / textură / imagine de detaliu vs. imagine de ansamblu.

REPREZENTARE:
– capacitatea de a reprezenta coerent soluţia şi proprietăţile acesteia prin intermediul unor piese desenate cu valoare logică şi grafică ridicată;
– capacitatea de a prezenta si transmite coerent mesajul si solutia prin intermediul unei solutii de design grafic optim;
– capacitatea de a descrie coerent şi logic, prin intermediul unui scurt text, strategia inserţiei în context şi atmosfera propusă.

Proiect verificare sem. I ’14-’15

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SEASONAL HOUSING FOR TWO FISHERMEN

The assignment of the Short Project that aims to verify the gained knowledge throughout the 2nd year of study proposes a site analysis and the conceptual, volumetric and functional solution of a seasonal dwelling for two people. The created space will be inhabited for a limited period of time every year, namely starting with April and ending in October. By offering a viable alternative to the housing in the nearby village, the project has to study and propose a type of housing beyond the qualities of a shelter; it should be sensitive towards the characteristics of the site, speculate the proximity to the water, perceive the passage of time and nature’s transformations both during the day and throughout the year.

Thus, this project represents a type of temporary dwelling firstly addressed to fishermen by encouraging the dialogue and the participation to joint activities, learning and information exchange. During its use, the house has to satisfy the need for communication and efficiency, but also some of the elements that define the contemporary individual’s way of living and his/her dual needs – retreat and isolation on the one hand, socializing on the other.

The proposal has to provide some types of minimal spaces: some individual / personal, where each resident can retreat, that are intended for rest, hygiene, relaxation, etc., other common, both interior and exterior, intended for networking, preparing of meals, eating, fishing, etc.

The proposed site is close to the village of Bodo, along the Bega channel on a characteristic section through the earth dam, channel, river bed and opposite river bank, over a length of 10m. The proposal has to speculate the characteristics of the location, but also the proximity of the water, its fluctuating level, etc. into a solution that takes the context and the type of proposal into account.
The housing of two fishermen needs to be provided and it has to include the following functions:
Usable surface (it doesn’t include terraces and other exterior spaces): 30sqm
– access/bicycle parking
– individual, minimal housing spaces (separate spaces for sleeping, wardrobe, small desk)
– common spaces / complementary functions (preparing of meals, bathroom, other functions)
– annexes for accessories’ and fishing tools storage; this space is common and represents a part of the temporary dwelling; it is accessible from the exterior
– common exterior spaces – terraces.

The project pursues the evaluation of the student’s knowledge regarding the site analysis, the documentation and the exploitation of the qualities of such a function as an example / alternative to existing ones, too.

DEADLINE:::

The Verification Project will be handed in on an A1 format (840x594mm), portrait or landscape. The board will have an identification square of 6x6cm in the lower right corner, which will contain the identification data of the project’s author. This corner will be sealed and stamped on TUESDAY at 4 p.m. The boards will be taped to the desks and the project will be developed at school – therefore, digital works (using computers) and collages are forbidden (parts of the project may not be digitally designed, but collages can be made using textures, photos, etc.).

REQUIRED PARTS:

– situation plan 1:500
– ground floor plan including furniture and the exterior planning of the access, the terraces, the relation to the water 1:50 – furnished plans of all levels 1:50
– section 1:50 (explaining the relation to the water, water level, river bank)
– facades 1:50
– 1 exterior perspective that includes the surroundings
– 1 interior perspective towards the landscape
– descriptive text, max. 300 words.

VERIFICATION PROJECT SCHEDULE:

Assignment presentation: Monday, Dec. 15, 7 p.m.

Boards’ signing: Tuesday, Dec. 16, 4 p.m.

Handing in of the boards: Friday, Dec. 19, 6 p.m.

 
EVALUATION CRITERIA:

STRATEGY:
– the capacity to propose a viable and contextually interesting insertion strategy;
– the capacity to define a complete living scenario, with all its implications related to time, space, locus and

functional solution for a temporary dwelling;
– the adaptability of the solution to unconventional needs of a house for fishermen;
– the solving of exterior spaces and planning related to the context (access, terraces, etc.).

MATERIALITY:
– the capacity to coordinate the functional solving of the house with the volumetric / structural one through the

chosen materials – atmosphere / texture / detail image vs. overall picture.

REPRESENTATION:

– the capacity to coherently represent the solution and its properties through drawn pieces with high logical and graphic value;

– the capacity to represent and coherently transmit the message and the solution by using the optimal graphic solution;

– the capacity to coherently and logically describe the insertion strategy and the proposed atmosphere through a short descriptive text.

Proiect Verificare (En)

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: