T3_S1

ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

T3_S1 >>> LOCUINȚA . Spațiul trăit

După explorarea locului personal menit să dea un sens fiecăruia, după studiul relațiilor interioare ce se stabilesc între spațiile unei locuințe, vă propunem să completăm sfera locuirii cu încă o dimensiune, cea exterioară – a spațiilor comunitare. Alături de dimensiunea interioară, protectivă și pesonală, locuirea nu este completă fără latura ei exterioară, cea destinată comunității, a relațiilor pe care casa le stabilește în imediata vecinătate. Prezența unor repere cu care locuința se reaționează și nu în ultimul rând prezența vecinului completează firesc schema propusă de-a lungul semestrului. Așa cum spațiul interior este determinat de obiceiurile personale, de relațiile dintre membrii familiei, tot astfel modul în care locuința se exprima la exterior este condiționată de prezenta reperelor mai sus amintite. Urmând aceste influențe (interne  și externe) spațiul locuit se modelează asemenea unui răspuns firesc.

Vă propunem realizarea a două locuințe avand aproximativ 100 mp. utili, destinate unor familii tinere care s-au hotărât să se stabilească în zona satului Bodo, comuna Balinț din județul Timiș.Prezența unui cadru natural aproape nealterat, apropierea față de viitoarea autostradă și distanța față de Timișoara au constituit avantajele acestei algeri. Cele două locuințe trebuie să poată oferii spațiile personale, interioare și exterioare dar în același timp acestea să fie legate printr-un spațiu comun exterior în care cele două familii să se poată întâlni.

Se urmărește propunerea unor soluții particulare care să rezolve problemele complexe ale locuirii, soluții care pot imagina un scenariu de locuire care oferă spații cu grade diferite de intimitate, de la cele personale, ale protecției la cele comune destinate comunicării.

TEMA: Proiectul se lucrează în echipe formate din doua persoane care vor propune un scenariu comun la nivel macro, al relației volumelor în contextul dat. Se va propune un scenariu de activitati specifice care sa particularizeze solutiile alese. Fiecare student va propune câte una dintre locuințe dar va colabora pentru crearea locului comun și pentru stabilirea relațiilor volumetrice, spațiale, organizaționale, etc.,. Soluția finală trebuie să se constituie într-un ansamblu coerent și unitar (realizat din două locuințe individuale diferite).

REDACTARE: Predarea se va face în data de 15.12.2014, la ora 19.00, pe planșe format A1 (594x840mm), paginate vertical, alături de macheta ansamblului scara 1:50, dosarul format A3 completat, susținut în prima parte (un dosar printat/desenat) și unmaterialdigitalformat *.ppt,carevafipredatpeDropbox,îndirectorulfiecăreigrupe.

PIESE OBLIGATORII:
– plan de situaţie, scara 1:200;
– planul de ansamblu al parterului, cu indicarea locurilor comune şi a folosirii lor propuse, scara 1:100;
– 2 secţiuni caracteristice de ansamblu, scara 1:100;
– 2 faţade (obligatoriu una este cea a accesului) , scara 1:100;
– planurile tuturor nivelurilor pentru o casă şi curtea ei, cu indicarea mobilării propuse pentru diferitele locuri/ camere şi a felului în care este folosită curtea, scara 1:100;
– studii fotografice în machetă, schiţe de mână, colaje, încercând surprinderea integrării în vecinătate şi a atmosferei (recomandat 2-4);
– text argumentativ, în limba engleză (max. 1000 de caractere, fără a considera spaţiile);
– alte piese considerate necesare unei transmiteri cât mai complete şi sugestive a propunerii;

SCOP: Scopul temei este acela de a conștientiza modul complex în care locuința se constituie (din punctul de vedere al mecanismelor de functionare internă) și se relaționează în peisaj, întelegând prin PEISAJ aici o rețea complexă formată de elemente (naturale, tehnice, sociale, economice, etc) cu care aceasta comunică.

SE VOR APRECIA:

-capacitatea de a manipula cunoștințele dobândite pâna acum (noțiunea de loc, spațiu, rel. interne, functiuni, etc) -capacitatea de a intelege cum anumite elemente ale peisajului pot genera genera soluția particulară
-capacitate de intelegere a modului in care locuința devine un element al peisajului și se relaționează cu acesta -capacitatea de colaborare în cadrul grupului pentru realizarea unui ansamblu coerent
-capacitatea de a prezenta intr-o maniera coerenta proiectul propus

T3_S1 (pdf)

House . living space deadline 12.12.2014

After exploring the personal space meant to give each a sense of belonging, studying the interior relations established between the spaces of a house, we propose to complete the housing exercise with a new layer that of the exterior – that of community spaces. Besides the interior aspect, protective and personal, habitation is not complete without its exterior aspect, the relations the house establishes with its vicinity. The presence of certain landmarks to which the house relates to and not in the least that of the neighbour natural complements to this semesters’ proposed scheme. Just as the interior space is determined by personal habits, relations between family members, the manner in which the house expresses itself on the exterior is conditioned by the presence of the above mentioned landmarks. Considering these influencing aspects (interior and exterior) the living space is modelled as a natural answer.

We propose the creation of two houses for two young families that have decided to move in the village Bodo, Balint, Timis County. The presence of a natural, almost untouched, environment, the proximity to the future highway and the distance to Timisoara were this location’s strong points. The two houses must offer personal spaces, both interior and exterior, but at the same time to be connected through a common space in which the two families can meet.

The aim is to propose tailored solutions to solve the complex habitation problems, solutions that can create a living scenario which offers spaces with different levels of intimacy, ranging from personal, protective to the common ones destined for the community.

The project will be carried out in teams of two that will propose a joint scenario on a macro level, that of the relationship of volumes to the given context. A particular scenario of activities will be proposed to personalize each solution. Each student will design one of the houses but will collaborate in the creation of the common space and in establishing the volumetric, special, organizational relationships, etc. The final solution must form a coherent ensemble formed of the two distinctive houses.

The work will be turned in as A1 boards, a model of the ensemble, the A3 study dossier (a printed or drawn folder) scanned afterwards and shared on Dropbox, in the assigned folder for each group.

The aim of this exercise is to understand the complex manner in which the house is formed and relates to the environment, here seen as a complex network of elements (natural, technical, social, economic, etc.) with which it communicates.

Grading criteria:

– ability to use knowledge gained from previous exercises (notions of place, space, interior relations, etc.)
– ability of understanding how certain elements belonging to the environment can shape the solution
– ability to understand how the house becomes part of the landscape and relates to it – ability to collaborate within the group to design a coherent ensemble
– ability to present in a coherent manner the proposed project

T3_S1 (en)  (pdf)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

1,000 Little Hammers

Contextual Library

arhitectura5tm

atelier proiectare an 5 F.A.U.T.

I TM

Pagina anului 1 de la Facultatea de Arhitectura Timisoara

%d blogeri au apreciat: